Pravidla hry Sportka

Ve Sportce tipuje sázející šest čísel ze čtyřiceti devíti, která budou tažena podle jeho předpokladu při slosování.

Slosování Sportky se provádí zpravidla ve středu a v neděli.

Na sázence Sportky lze samostatně uzavřít sázky na středeční nebo nedělní slosování.

Sázející uzavírá sázku na výherní čísla 1. a 2. tahu. Tipuje se šest ze čtyřiceti devíti čísel tak, že se křížkem označí šest tipovaných čísel v prvém sloupci sázenky. Uzavírá-li více sázek na jedné sázence, vyplní obdobným způsobem postupně další sloupce sázenky. Sloupce se tipují postupně, nelze je vynechávat. Na sázence lze uzavřít jednu až deset sázek.

Na sázence musí sázející proškrtnutím příslušné kolonky označit, zda uzavírá sázku na středeční nebo nedělní slosování Sportky. Na sázence lze jednotlivé sloupce také tipovat náhodným tipem proškrtnutím příslušné kolonky označené písmenem N. Terminál po zavedení požadavku do systému vybere pro takto označené sloupce náhodnou kombinaci čísel. Na sázence lze uzavírat předplatné na nejbližších 2 až 12 slosování. Uzavírá-li sázející sázku na středeční slosování Sportky, vztahuje se předplatné pouze pro středeční slosování, uzavírá-li sázku na nedělní slosování Sportky, vztahuje se předplatné pouze pro nedělní slosování. Vklad za uzavřené předplatné je dán násobkem vkladu na jedno slosování a zvoleného počtu slosování. Počet slosování označí sázející proškrtnutím příslušné kolonky. Na sázence lze uzavírat systémovou sázku (systém). Při tipování formou systému vyplňuje sázející svým tipem pouze první sloupec sázenky, a to kombinací 7 až 15 čísel tak, že křížkem označí počet tipovaných čísel podle zvolené kombinace. Vklad pro systémovou sázku je násobkem základního vkladu za jednu sázku a počtu tipovaných kombinací.

Nechce-li sázející uzavřít sázku ve hře Šance, musí zaškrtnout kolonku označenou Šance Ne.

Sázky lze uzavírat i bez použití sázenky, metodou náhodného tipu. Sázející v tomto případě pouze ústně sdělí obsluze on line terminálu, že hraje nedělní nebo středeční Sportku, kolik chce hrát her, zda chce hrát systém a jaký, zda chce hrát předplatné a na kolik slosování a zda chce nebo nechce hrát hru Šance. (minimální sázka na jeden sloupec a jedno slosování u hry Sportka je 16 Kč, u hry Šance je vklad na jedno losování a jednu sázenku 10 Kč). Po zavedení těchto požadavků vybere terminál náhodná čísla pro všechny uzavřené sázky a je vytištěno potvrzení sázky. Převzetím potvrzení sázky sázející souhlasí se všemi údaji, které charakterizují uzavřenou sázku (počet vsazených sloupců, předplatné atd.).

Na konci každého sázkového období (zpravidla dvakrát týdně - středa, neděle) se provádějí dva samostatné tahy. Slosování se obvykle provádí pomocí elektromechanického osudí. Před slosováním je do každého osudí vloženo čtyřicet devět po sobě jdoucích čísel (1 až 49). Při slosování je z osudí postupně vylosováno šest čísel. Po vylosování těchto čísel je ze zbývajících čtyřiceti tří čísel vylosováno dodatkové číslo. Všechna vylosovaná čísla jsou ihned vyhlášena.

Při správném tipování:

 1. šesti čísel, získává sázející výhru 1. pořadí,
 2. pěti čísel a dodatkového čísla (5 + 1), získává sázející výhru 2. pořadí,
 3. pěti čísel, získává sázející výhru 3. pořadí,
 4. čtyř čísel, získává sázející výhru 4. pořadí,
 5. tří čísel, získává sázející výhru 5. pořadí.

V případě, že nebude dosažena výhra v 1. pořadí Sportky, převede se tato nevyčerpaná částka do výherní kvóty 1. pořadí Sportky následujícího sázkového období. V případě, že v 1. a 2. pořadí nebude dosažena výhra, činí výše výhry ve 3. pořadí minimálně 10 000 Kč.

SUPERJACKPOT

(Bonus s výhrou v prvním pořadí Sportky) může získat každý sázející, který vsadí plnou sázenku hry Sportka, tj. 10 sloupců, a zároveň vsadí i doplňkovou hru Šance, nebo vsadí systémovou sázku od systému 8 do systému 15 a zároveň vsadí i doplňkovou hru Šance. Pro vsazení je možno použít jak sázenku, tak i náhodný tip.

Výhru v prvním pořadí Sportky navýšenou o Bonus získá ten sázející, který uhodne všech šest vylosovaných čísel v prvním nebo druhém tahu hry Sportka a současně uhodne poslední číslo z vylosovaného šestičíslí hry Šance.

Šance

Na sázenkách Sazky a Sportky mohou sázející zároveň uzavírat sázky na koncové šestičíslí výrobního čísla sázenky nebo při tipování metodou náhodného tipu na náhodně vybrané šestičíslí. Slosování šestičíslí Šance se provádí ve středu a v neděli při slosování Sportky. Slosování se obvykle provádí pomocí elektromechanických osudí. Do šesti na sobě nezávislých osudí se vloží šest sad deseti po sobě jdoucích čísel (0 - 9). Z každého osudí je potom vylosováno vždy jedno číslo. Takto vylosovaná čísla tvoří výherní šestičíslí.

Za řádně vylosované číslo se považuje takové číslo, které se celým svým objemem nachází ve vrchlíku nad osudím a je za ním zaklapnuta západka vrchlíku. V případě poruchy elektromechanického osudí je provedeno slosování výherních čísel náhradním způsobem na základě směrnice generálního ředitele SAZKA, a.s. Slosování řídí komise jmenovaná generálním ředitelem SAZKA, a.s.

Vylosovaná šestičíslí jsou ihned vyhlášena a zveřejněna prostřednictvím České tiskové kanceláře.

Šance je číselná loterie, která je vázána na podmínku, že v Sazce a Sportce je uzavřena minimálně jedna sázka (tipován nejméně jeden sloupec sázenky).

Hraje-li sázející na sázenkách hru Šance, nemusí provádět žádné tipování, pokud hru Šance nechce hrát, zaškrtne Ne v příslušné kolonce.

Částka určená na výhry hry Šance vsazené na sázenkách Sazky a nedělní Sportky činí 50 % herní jistiny, tj. vsazených vkladů na hru Šance na sázenkách uvedených her (nedělní slosování). Částka určená na výhry hry Šance vsazené na sázenkách středeční Sportky činí 50 % herní jistiny, tj. vsazených vkladů na hru Šance (středeční slosování).

Výhra v Šanci je dosažena v případě shody vylosovaných čísel s čísly obsaženými v koncovém šestičíslí výrobního čísla sázenky nebo šestičíslí vybraného metodou náhodného tipu.

Výherní jistina se dělí takto:

 1. shodně tažené koncové číslo - výhra 20 Kč,
 2. shodně tažené koncové dvojčíslí - výhra 50 Kč,
 3. shodně tažené koncové trojčíslí - výhra 500 Kč,
 4. shodně tažené koncové čtyřčíslí - výhra 5 000 Kč,
 5. shodně tažené koncové pětičíslí - výhra 50 000 Kč,
 6. shodně tažené koncové šestičíslí - výhra (zbytek celkové částky určené na výhry), nejméně 200 000 Kč.

Ve hře Šance se vyplácí pouze nejvyšší dosažená výhra, nejsou možné souběhy výher. V případě, že není dosažena výhra na koncové šestičíslí, částka připadající na tuto výhru se převádí do výherní jistiny koncového šestičíslí následujícího sázkového období.


© 2005 - 2013 XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1 | PageRank.cz
Stránka má pouze informativní charakter. Údaje převzaty ze Sazka.cz.